Past performance

Certificaat Past Performance Zuidema

Zuidema Groenvoorzieningen doet ook mee met Past performance.

Wat is het doel van Past Performance?

Past Performance is een systematiek met de uitdrukkelijke ambitie om zowel het opdrachtgeverschap als het opdrachtnemerschap verder te professionaliseren en daarmee:

 • bij te dragen aan een betere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw- en infrasector;
 • faalkosten te verminderen bij opdrachtgever en opdrachtnemer;
 • miscommunicatie te voorkomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over zowel het project als het wederzijds verwachtingspatroon inzake de samenwerking;
 • een klantgerichte opstelling van de opdrachtnemers te versterken;
 • een proces van ranking van opdrachtnemers in te richten om een overzicht van goed presterende opdrachtnemers te krijgen;
 • de ranking te gebruiken welke marktpartijen worden uitgenodigd voor (meervoudig) onderhandse aanbestedingen.
Certificaat Past Performance Zuidema

Wat wordt Beoordeeld?

Past Performance stelt de kwaliteit van het samenwerkingsproces waarmee opdrachten worden gerealiseerd centraal en maakt deze inzichtelijk en bespreekbaar. Er wordt niet beoordeeld of een opdracht is opgeleverd volgens de overeenkomst, maar hoe de eigenlijke uitvoering van de opdracht is verlopen. De beoordeling bestaat in ieder geval uit de volgende aspecten:

Bouw- en infraopdrachten (werken):

 • Planmatig werken
 • Proactiviteit en samenwerking
 • Deskundigheid en kwaliteit
 • Veiligheid en gezondheid
 • Omgevingsmanagement
 • Oplevering en revisie

Advies en engineering (diensten):

 • Kwaliteit van de geleverde conceptproducten
 • Houding ten aanzien van planning
 • Proactiviteit en samenwerking
 • Kwaliteit van de ramingen
 • Houding bij meer- en minderwerk en aanvullende opdrachten

EindBeoordeling

Na afronding van een project wordt het beoordelingsformulier ingevuld door de project- of contractverantwoordelijke. De opdrachtnemer krijgt de gelegenheid om op het formulier kanttekeningen te plaatsen bij de beoordeling.

Vaststelling Beoordeling

De eindbeoordeling wordt ter vaststelling voorgelegd aan een gemandateerde ambtenaar. De gemandateerde ambtenaar heeft de mogelijkheid om het eindoordeel van eventuele discrepanties te ontdoen. Na vaststelling wordt de eindbeoordeling schriftelijk medegedeeld aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer wordt in de gelegenheid gesteld om binnen 2 weken een reactie te geven op de vastgestelde eindbeoordeling. Indien de opdrachtnemer van die mogelijkheid gebruik maakt, nodigt de gemeente de opdrachtnemer uit voor een gesprek dat uiterlijk binnen 4 weken daarna zal plaatsvinden. Na die termijn gaat de gemeente over tot definitieve vaststelling van de beoordeling en neemt zij de beoordeling op in de gezamenlijke database op de website. Bij de definitieve vaststelling van de beoordeling, worden betrokken, de door de opdrachtnemer over de beoordeling gemaakte opmerkingen, de inhoud van het gevoerde gesprek, alsmede hetgeen naar aanleiding daarvan nadien eventueel door partijen is gewisseld.